Voor deze website moet javascript zijn ingeschakeld, wat u kunt regelen via de voorkeuren van uw browser. Gebruik eventueel het Help-menu van uw browser om uit te vinden hoe dat moet.

Oogstfeest 25 augustus

Oogstfeest 25 augustus

Boeren, burgers en buitenlui! Het is weer geweest: 25 augustus j.l. kon je het jaarlijkse Oogstfeest op de Doarpstún in Snakkerburen weer beleven. Wat was het warm, maar ondanks dat was de belangstelling weer groot. Onder het menu 'foto's' kunt u een ...

Iepenloftspul Snakkerbuorren

Iepenloftspul Snakkerbuorren

FAN MÛZEN EN MANNEN (OF MICE & MEN - JOHN STEINBECK) Iepenloftspul Snakkerbuorren hat Fan mûzen en mannen spile, it ferhaal fan in bysûndere freonskip. De arbeiders George en Lennie komme oan op in nije buorkerij. Fan harren eardere wurkplak binnen se ...

Boeren, burgers en buitenlui! Het is weer geweest: 25 augustus j.l. kon je het jaarlijkse Oogstfeest op de Doarpstún in Snakkerburen weer beleven.

Wat was het warm, maar ondanks dat was de belangstelling weer groot. Onder het menu ‘foto’s‘ kunt u een impressie van het feest bekijken.

FAN MÛZEN EN MANNEN (OF MICE & MEN – JOHN STEINBECK)

Iepenloftspul Snakkerbuorren hat Fan mûzen en mannen spile, it ferhaal fan in bysûndere freonskip.

De arbeiders George en Lennie komme oan op in nije buorkerij. Fan harren eardere wurkplak binnen se flechte om’t de ferstanlik beheinde Lennie fertocht wurdt fan oanranding fan in jonge frou. Lennie hâldt der fan om sêfte bisten, foarwerpen of minsken oan te reitsjen en te aaien. Dêrby ferjit hy dan lykwols syn eigen krêft, mei alle gefolgen dêr neffens.

Op it nije wurkplak begjint alles goed en de grutte dream fan beide mannen – in eigen pleatske meid gewaaks, kninen en oare bisten – soe wolris útkomme kinne. Mar, hoe bot se harren bêst ek dogge, it needlot slacht ta…

Fan mûzen en mannen is rau en leafdefol, humoristysk en oangripend.

Website in beweging

En dêrom moatte jo de sides sa út en troch fernije (Ctrl-R of Cmd-R).
Oftewel: pagina vernieuwen met Ctrl-R (Win) of Cmd-R (Mac).

Openingstijden

Ma - Do
Vrijdag
Zaterdag
Zondag 26/5-29/9
09.00 - 16.00
09.30 - 16.30
13.30 - 16.30
13.30 - 16.30

Links

Contactgegevens

Het bezoekadres van de tuin is:
Stichting Doarpstún Snakkerbuorren
Oan ‘e Dyk 56
9083 AE Snakkerbuorren

E-mail:
info@dedoarpstun.nl

Telefoonnummer:
06 22901652

IBAN
NL50INGB 0005 0431 20